Velkommen til Hellemyr Velforening

Vi skal ivareta og fremme beboernes felles interesser.

Velkommen til Hellemyr Velforening

Vi skal ivareta og fremme beboernes felles interesser.

Kommunale regler og ordninger

Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Formålet med tilskuddsordningen, tidligere kalt «nærmiljøtilskudd», er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene. 

Retningslinjer for tillskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet

Lekeplasser

Sandlekeplasser er små møte- og lekeplasser nær
boligene, der lekeplassutstyret er tilpasset barn opptil
6 år, og utstyrt med bord og benker for voksne. De
fleste sandlekeplassene ligger på kommunalt
friområde, men en del ligger også ved borettslag og
private arealer.
Beboerne har ansvar for drift og vedlikehold av
sandlekeplassene gjennom velforeningen,
beboergruppe eller borettslaget.

Trefelling på kommunale friområder

Før innsending av søknaden må berørte naboer varsles. Ved trefelling på fellesområder som lekeplasser kreves en uttalelse fra lokal velforening. Kommunen behandler trefellingssøknader kun i perioden desember til mars; søkere må derfor ikke forvente behandling utenfor denne perioden. Søknader vurderes opp mot naboers eventuelle protester, og uenigheter avgjøres av parkvesenet. For trefelling på kommunale friområder nær din eiendom, benytt det elektroniske søknadsskjemaet.

Våre siste saker

Om Hellemyr Velforenings formål

Hellemyr Velforening har som formål å ivareta og fremme beboernes felles interesser. Velforeningen skal arbeide for å styrke bydels sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet